תקנון

כללי

האתר מנוהל ע"י חברת ארינוקס בע"מ, ח.פ. 516556214 (להלן: "החברה") ו/או כל צד שלישי הקשור אליו בהפעלתו ובניהולו.

 1. שימשוך באתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר") לרבות גלישה באתר, קריאת כל תוכן הכלול באתר, רכישת קורסים ו/או תכנים נוספים, ושימוש בשירותי האתר ובמידע המצוי בו מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן. במידה כי אינך מסכים לכל התקנון או לחלק ממנו, הינך מתבקש להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל פעולה באמצעותו.
 2. מדיניות הפרטיות ותנאיי השימוש של החברה (המצויים באתר), מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 3. הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את התקנון שלהלן וכי הנך מסכים לתקנון, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך לפי התנאים ו/או הנובעת מתנאים אלה. תנאים אלו מהווים הסכם בינך ובין החברה.
 4. הינך מתחייב לעיין בתקנון ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתקנון, ככל שחלו שינויים כאמור ט.ל.ח.
 5. תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון זה תיהיה נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז מרכז.
 6. יובהר, למען הסר ספק, החברה הינה חברה פרטית ואין בינה לבין מוסדות הלימוד ו/או המרצים באקדמיה כל קשר, למעט שיתופי פעולה רשמיים אשר יפורסמו ככאלה באופן מפורש באתר, לרבות שיתופי פעולה עם אגודות ומועצות סטודנטים.

התכנים באתר

 1. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו. החברה ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (מורים, יועצים, מנהלים וכו'). ויבוהר מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית, התלויה בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 2. ייתכן כי באתר יפורסמו אירועים שונים (שיעורים, הרצאות, סדנאות או כל מפגש באשר הוא) בהם הגולשים יוזמנו להיפגש מחוץ לכותלי האתר. במידה ותבחר לקחת חלק בפעילויות מסוג זו יהיה זה על אחריותך הבלעדית. החברה לא תהא אחראית ולא תישא באחריות כלשהי ישירה או עקיפה לך באם תיקח חלק במפגשים שיתקיימו, אם יתקיימו, ולא תיהיה אחראית לכל נזק שיגרם, בריאותי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השתתפות במפגשים מאין אלו. האמור לעיל נכון בין אם מארגני המפגש הם מטעם החברה ובין אם מטעם צד שלישי הפועל יחד עם החברה.
 3. אינך רשאי לעשות שימוש ברשת ו/או באתר למטרות שיווק מכל סוג שהוא, לרבות שיווק אירועים, מוצרים, שירותים, עסקים או כל דבר אחר, בין אם הינך מקבל תמורה מהשיווק הנ"ל ובין אם לאו. איסור זה הינו מוחלט אלא אם כן קיבלת אישור בכתב מהנהלת החברה המתירה לך לשווק בו.
 4. למען הסר הספק, החומרים המפורסמים באתר הינם חומרים כלליים באופיים, המוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם ('As Is') ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני, מסחרי או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי. אין להסתמך על כל ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, ממוניים, מחשובים, אישיים או כספיים בין בהיותם אישיים לשימושך הפרטי ו/או לשימוש מסחרי.
 5. החברה עושה כל מאמץ על מנת לעדכן את האתר ולהוסיף תכנים חדשים, אולם, בשל מורכבות התוכן המקצועי, הוא עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב. לכן, כל הסתמכות על המידע הכתוב ו/או המצולם המצוי באתר תעשה על סמך שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש באתר.

שיעורים פרטיים

 1. השיעורים הפרטיים מסופקים על-ידי קבלני משנה (להלן: "המורים") שהינם סטודנטים למשפטים או בוגרי תואר במשפטים או עורכי דין.
 2. מובהר בזאת, כי כל תלונה ו/או תביעה ו/או דרישה שתהיה ללקוח ו/או למי מטעמו, מכל סוג שהוא, לרבות פיצוי או שיפוי, אשר מקורה במעשה ו/או במחדל של המורה, תהיה באחריותו של המורה ותופנה אל אלה בלבד, כאשר ארינוקס לא תישא באחריות כלשהי לכל מעשה ו/או מחדל כאמור במישרין ו/או בעקיפין.
 3. בהרשמה לשיעורים הפרטיים על התלמיד לבחור במסלול הרלוונטי עבורו: שיעורים בודדים - בעת הרישום תתבצע בדיקת כרטיס אשראי, התלמיד יחויב בסך שקל אחד אשר יוחזר מיד לאחד מכן לכרטיס האשראי. התשלום בעבור השיעור עצמו יתבצע לאחר השיעור לפי התעריף שנקבע במסלול בעת הרישום אליו. כרטיסיה - רכישת בנק של 10 שעות אקדמיות, קרי 450 דקות של שיעורים פרטיים. לאחר כל שיעור ירדו מספר הדקות שבוצעו מבנק השיעורים. התשלום עבור הכרטיסיה יתבצע מראש. התלמיד רשאי לנצל את השעות במשך תקופה של 3 חודשים. לא יינתן החזר כספי ככל שלא נוצלו השעות במסגרת המסלול. המורה אקסטרא - מינוי חודשי המקנה 6 שעות אקדמיות של שיעורים פרטיים (סה"כ 270 דקות) מידי חודש. בעת רכישת המינוי יתבצע התשלום ותפתח הוראת קבע חודשית אשר תשולם באופן אוטומטי בכל חודש עד להפסקת המינוי כאשר ההתחייבות היא לחודשיים בלבד, לאחר מכן ניתן לבטל את המינוי או להודיע על ביטולו (ביטול המינוי לאחר חודש יגרור חיוב כספי בגין חודש נוסף). למען הסר ספק לאחר חודשיים המינוי ממשיך ככל שהתלמיד לא הודיע על ביטולו. חישוב השיעורים והתשלום יעשה לפי תאריך הרישום למורה אקסטרא. למשל: תלמיד שנרשם למורה אקסטרא ביום 15.5.2023 יהא זכאי ל-6 שעות אקדמיות של שיעורים פרטיים (סה"כ 270 דקות) עד ליום 14.6.2023. כל יתר הדקות של השיעורים הפרטיים שבוצעו מעבר לזכאות יחויבו בנפרד (להלן: "הדקות החורגות") יחיובו בנפרד. למשל: תלמיד שנרשם למורה אקסטרא ביום 15.3.2023 ביצע 6 אקדמיות של שיעורים פרטיים עד ליום 10.4.2023 ולאחר מכן ביצע עוד שיעור של שעה וחצי ביום 12.4.2023 יחויב בעלות המינוי בעת ההרשמה לתוכנית וכן בעלות הדקות החורגות לאחר ביצוע השיעור ב12.4.2023. ביטול המינוי יעשה באמצעות ביטול הוראת הקבע באזור האישי של התלמיד או באמצעות שליחת דוא"ל או הודעת ווטסאפ לשירות הלקוחות. למען הסר ספק, יש לבטל או להודיע על ביטול המינוי בטרם הגיע מועד התשלום החודשי. לא ינתנו החזרים כספיים בגין שיעורים שלא נוצלו ו/או מינויים שלא בוטלו במועד כאמור לעיל. בגין כל שיעור נוסף שיבצע התלמיד מעבר
 4. בכלל המסלולים התשלום נעשה על בסיס חישוב יחסי לפי משך זמן השיעור בפועל כאשר שיעור משמעו שעה אקדמית (45 דקות). למשל: שיעור שהתקיים במשך שעה ורבע יחושב לפי שעות אקדמיות כך: שעה ורבע =1.25 שעות מלאות/0.75 = 1.66 שעות אקדמיות * הסכום לתשלום בעבור שעה אקדמית.
 5. ביטול שיעור שתואם למול המורה יעשה 24 שעות לפני מועד השיעור כפי שנקבע, ביטול בתוך 24 שעות ו/או אי הופעה לשיעור יחייבו את התלמיד בתשלום בגין שיעור באורך 60 דקות, בהתאם למסלול בו נמצא התלמיד.

קורסים דיגיטליים

 1. לאחר ביצוע התשלום באתר התכנים יפתחו באופן אוטומטי לצפייה חופשית עד ליוום למחרת מועד ב' של הבחינה הקרובה בקורס הנרכש. למשל: תלמיד שלומד באוניברסיטת רייכמן אשר רכש קורס דיני חוזים שבו מועד ב' של הבחינה עתיד להתקיים ביום 10.8.2023 יהא רשאי לצפות בקורס עד ליום 11.8.2023, לאחר מועד זה הקורס יסגר באופן אוטומטי.
 2. ככל שעל התלמיד לבצע קורס חוזר ו/או מועד נוסף מלבד האמור לעיל, רשאי התלמיד לרכוש את הקורס בשנית בהנחה של 50% ממחירו ביום הרישום החוזר.
 3. כאמור לעיל, הקורס נפתח לצפייה חופשית עם מועד התשלום, לרבות כלל התכנים הכתובים אשר ניתנים להורדה ולשמירה במחשב ולכן לא ניתן לקבל החזר כספי לאחר ביצוע הרישום לקורס הדיגיטלי. יובהר, לא יינתנו החזרים כספיים בגין אי צפייה בקורסים.
 4. יובהר, החברה עושה ככל שביכולתה להתאים את הקורס הדיגיטליים לצרכי התלמיד אך אינה מבטיחה כי הקורסים הינם תואמים. לאור מורכבות התכנים ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים ו/או אי התאמות בנוגע לתכנים. החברה לא תישא באחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים. התלמיד מצהיר כי בשימושו באתר ובתכנים הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אשר יעשה בתכנים וכי החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לתלמיד או לצד שלישי אחר כתוצאה מהשימוש בתכנים, לרבות במקרה של תקלות ו/או שיבושים ו/או ליקויים אשר נגרמו מכל סיבה שהיא.

מאגר סיכומי פסיקה - "רציו"

 1. רציו הינו מאגר סיכומי פסיקה אשר ניתן לשימוש בטלפון הנייד ו/או במחשב. במאגר מצויים סיכומים של מאות פסקי דין.
 2. הרישום למאגר נעשה באמצעות הוראת קבע בתשלום חודשי (להלן: "מינוי לרציו"). לאחר הרישום כלל פסקי הדין מכלל הקורסים המצויים במאגר יפתחו לצפייה חופשית.
 3. ביטול המינוי לרציו יעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לדוא"ל החברה או על-ידי ביטול עצמי של הוראת הקבע על-ידי התלמיד באיזור האישי באתר.
 4. יובהר, למען הסר ספק, כי ישנם פסקי דין הנלמדים בתוכנית הלימודים אך אינם מופיעים במאגר. בטרם הרישום והתשלום ניתן לבדוק האם פסקי הדין הרלוונטיים אכן מופיעים. לא ינתנו החזרים כספיים בגין טענות באשר לסיכומי פסיקה שאינם מופיעים.
 5. יובהר, כי לאור מורכבות התכנים ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים ו/או אי התאמות בנוגע לתכנים. החברה לא תישא באחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בסיכומים אשר מופיעים במאגר. התלמיד מצהיר כי בשימושו במאגר ובתכנים הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אשר יעשה בסיכומים החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לתלמיד או לצד שלישי אחר כתוצאה מהשימוש בסיכומים, לרבות במקרה של תקלות ו/או שיבושים ו/או ליקויים אשר נגרמו מכל סיבה שהיא.

מינוי אנלימטד

 1. המינוי מקנה גישה חופשית לכל הקורסים הדיגיטליים הרלוונטיים לתלמיד בהתאם לתוכנית הלימודים במוסד הלימודים של התלמיד לרבות קורסי ההכנה הדיגיטליים לשבוע הראיונות להתמחות וכן מאגר סיכומי הפסיקה "רציו". יובהר, כי במסגרת המינוי זכאי התלמיד לגישה חופשית לקורסים הדיגיטליים ולמאגר סיכומי הפסיקה "רציו" בלבד, הגישה אינה כוללת שיעורים פרטיים ו/או תכנים נוספים שאינם קורסים דיגיטליים המצויים בתוכנית הלימודים האקדמית של התלמיד.
 2. עלות המינוי הינה 320 ש"ח בחודש. התשלום יבוצע בהוראת קבע בכרטיס אשראי בכל חודש קלינדרי. בעת הרישום למינוי מתחייב התלמיד לשלושה חודשי תשלום. יובהר, בעת הרישום כלל התכנים הרלוונטיים לשנה הנוכחית ו/או להמשך התואר נפתחים לצפייה ולכן לא ניתן לקבל החזר כספי ו/או לבטל את המינוי בתקופת ההתחייבות המצוינת לעיל. המינוי מתבצע לתקופה בלתי מוגבלת עד לביטולו באיזור האישי באתר ו/או באמצעות הודעת ביטול בדוא"ל על-ידי התלמיד. יובהר, בתום תקופת ההתחייבות לא תינתן התראה, המינוי ימשיך לפעול עד לביטולו. לא יינתנו החזרים כספיים בגין אי צפייה בתכנים.
 3. יובהר, בטרם ביצוע המינוי על התלמיד לבדוק ולוודא את הקורסים והתכנים המשויכים למוסד הלימודים שלו. למען הסר ספק, ישנם קורסים אשר נלמדים באקדמיה ולא קיימים באתר החברה. במסגרת המינוי החברה מספקת את התכנים המצויים ברשותה בעת ביצוע המינוי. לא יתקבלו החזרים כספיים בגין טענות לתכנים חלקיים או חסרים.
 4. הטבה: קורס הכנה לבחינות הלשכה - תלמידים אשר ימשיכו בתוכנית המינוי אנלימטד במשך תקופה של 24 חודשים מלאים יהיו זכאים לקורס ההכנה של החברה לבחינות לשכת עורכי הדין ללא עלות נוספת. הזכאות תישמר ל-3 שנים ממועד סיום המינוי. ככל שבמועד מימוש הזכאות ישנם מספר מסלולי הכנה בקורס ההכנה לבחינות הלשכה ישובצו התלמידים הזכאים למסלול הבסיסי (המסלול שעלותו הינה הנמוכה ביותר מבין כלל המסלולים בקורס). לתלמידים הזכאים תינתן אפשרות לשדרוג המסלול הבסיסי בעלות מוזלת.

קורס הכנה למבחן המתווכים

 1. קורס ההכנה למבחן המתווכחים נעשה בשיתוף רשת תיווך הנדל"ן קלר וויליאמס. כלל התכנים מצויים באחריותה ובסמכותה הבעלעדית של "קלר וויליאמס". יובהר החברה לא תישא באחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים. התלמיד מצהיר כי בשימושו בקורס ההכנה למבחן המתווכים ובתכנים הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אשר יעשה בתכנים וכי החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לתלמיד או לצד שלישי אחר כתוצאה מהשימוש בתכנים, לרבות במקרה של תקלות ו/או שיבושים ו/או ליקויים אשר נגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. לתקנון קורס ההכנה למבחן המתווכים לחצו כאן.

קורס ההכנה לבחינות הלשכה 

 1. החברה רשאית לבטל ו/או לשנות את הקורס ו/או את המועד שנקבע לקיום הקורס בהתראה של עד 7 ימים לפני מועד פתיחתו. במקרה של ביטול הקורס על ידי החברה יוחזר כספו של התלמיד במלואו וחומר הלימוד, ככל שהתקבל ע“י התלמיד, יישאר ברשותו. במקרה של שינוי במועדי הקורס ו/או במקום עריכת הקורס כאמור, יהא התלמיד רשאי להודיע על רצונו בביטול הרשמתו לקורס תוך 48 שעות ממועד היוודע דבר השינוי ויהא זכאי להחזר כספי מלא בגין הכספים ששולמו על ידו.
 2. החברה רשאית להוסיף ו/או לשנות את מבנה הקורס כפי שימצא לנכון. החברה מתחייבת להביא כל שינוי כאמור לידיעת התלמיד מראש.
 3. במקרה של היעדרות תלמיד משיעור או מפגש לייב מכל סיבה שהיא, אין החברה ו/או מורה הקורס אחראים להשלים את החומר הנלמד באותם מפגשים, גם אם התלמיד הודיע על כך מראש. החברה תעשה ככל שביכולתה להקליט את המפגשים ולהעלות את הקלטות המפגש לנוחות התלמיד.
 4. ההרשמה לבחינת לשכת עורכי הדין היא באחריות התלמיד ועל חשבונו. על התלמיד להסדיר את הרישום לבחינה ישירות מול לשכת עורכי הדין. מידע נוסף לגבי הרישום ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין. הרשמתו והשתתפותו של התלמיד בקורס של איזילו אינה מותנית ו/או כרוכה בהרשמתו לבחינה כאמור.
 5. התלמיד לא יעשה שימוש שלא כדין בחומרי הלימוד ולא יפר את זכויות היוצרים של איזילו.
 6. ביטול הרשמה לקורס / שינוי מועד הקורס / הפסקת לימודים ממועד ההרשמה לקורס, בין אם השתתף התלמיד בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יזכו את התלמיד בהחזר כספי כלשהו בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט החזרים כמפורט להלן:
 7. בגין ביטול ההרשמה בתוך 14 ימים ממועד הרישום לקורס - יהיה התלמיד זכאי להחזר כספי בהתאם לחוק הגנת הצרכן וזאת כל עוד לא צרך את המוצר, קרי לא צפה בשיעורים ו/או פתר אף תרגולים במסגרת הקורס.
 8. בגין ביטול ההרשמה בחלוף 14 ימים ממועד ההרשמה יהיה התלמיד זכאי להחזר כספי של 50% ממחירו המלא של המסלול אליו נרשם וזאת בתנאי כי הקורס המלא אינו מתחיל ב-14 הימים הבאים ליום הביטול ובתנאי כי לא נשלחו לתלמיד ספרי הלימוד והחקיקה ו/או לא נפתחו כלל התרגולים וקורסי הוידאו לצפייה במערכת.
 9. בגין ביטול ההרשמה 14 יום או פחות מכך לפני מועד תחילת הקורס המלא - לא יינתנו החזרים כספים בגין ביטול הקורס. 
 10. יובהר כי לא יינתנו החזרים כספיים לאחר פתיחת הקורס המלא במערכת הדיגיטלית ו/או לאחר שליחת ספרי הלימוד לבית התלמיד.
 11.  החברה עושה ככל שביכולתה להתאים את הקורס הדיגיטליים לצרכי התלמיד אך אינה מבטיחה כי הקורסים הינם תואמים. לאור מורכבות התכנים ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים ו/או אי התאמות בנוגע לתכנים. החברה לא תישא באחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים. התלמיד מצהיר כי בשימושו באתר ובתכנים הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל שימוש אשר יעשה בתכנים וכי החברה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לתלמיד או לצד שלישי אחר כתוצאה מהשימוש בתכנים, לרבות במקרה של תקלות ו/או שיבושים ו/או ליקויים אשר נגרמו מכל סיבה שהיא.
 12. קורס חוזר ללא עלות יתאפשר באופן חד פעמי לנבחנים במסלולים הייעודיים (אשר כתוב בהם במפורש כי הם זכאים ל"ביטוח מעבר") שלא עברו את הבחינה לאחר שלב העררים וההשגות. קבלת קורס חוזר לנכשלים, מותנה בקיום התנאים הבאים:

13. במידה שתלמיד לא עבר את הבחינה, לאחר שניצל את "ביטוח המעבר", הוא יהיה זכאי לקורס נוסף אצל החברה בעלות מופחתת של 50% הנחה. ניתן לנצל את ההנחה עד לשנה לאחר מועד הבחינה אליה ניגש.

14. הזכאות לקורס חוזר ללא עלות ("ביטוח מעבר") תישמר למשך שנה מיום קיומה של הבחינה הראשונה בה נכשל התלמיד. במסגרת הקורס החוזר תפתח מערכת התרגולים, הקורסים הדיגיטליים ויתר התכנים והשירותים המוצעים במסלול שאליו היה רשום הנבחן, ספרי הלימוד, המיקודיות וספרי החקיקה יפתחו במתכונת דיגיטלית. למען הסר ספק, במסגרת הקורס החוזר לא ישלחו ספרי לימוד חדשים ולא יינתן ליווי של עורך דין.

15. דחיית מועד – תלמיד רשאי לדחות את הרשמתו לקורס למועד אחר פעם אחת בלבד. על התלמיד להודיע על הדחייה עד חודש לאחר תחילת הקורס. הודעת דחייה שתינתן במועד מאוחר מזה לא תתקבל ולא תתאפשר דחייה של הקורס. דחיית הקורס למועד עתידי אינה נחשבת לניצול "ביטוח מעבר" כפי שמפורט בסעיף 11 לעיל. למען הסר ספק, אם בחר התלמיד לדחות את הקורס, לא ישלחו ספרי לימוד חדשים לבית התלמיד ושירותי ליווי עו"ד יינתנו רק עם תחילת הקורס בפועל.

16. יובהר, כי נבחנים שלא ניגשו לבחינה כלל ולא הודיעו על דחיית מועד עד חודש לאחר תחילת הקורס - לא יהיו זכאים לקורס חוזר, אך יהיו רשאים לרכוש קורס נוסף בהנחה של 50%.

קניין רוחני

 1. האתר מכיל חומר המוגן על-פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קינייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים.
 2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם, סימני המסחר, עיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינם של החברה בלבד.
 3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים המפורטים לעיל בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מהחברה.

שונות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או לשירותים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכמה לקיצור לתקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
 2. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו.
 3. החברה רשאית לשנות את תקנון זה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם באתר את התקנון החדש ותחילת תוקפו יהיה מועד פרסומם לראשונה.