תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש

האתר מנוהל ע"י חברת ארינוקס בע"מ, ח.פ. 516556214 (להלן: "החברה") ו/או כל צד שלישי הקשור אליו בהפעלתו ובניהולו.

 1. שימשוך באתר האינטרנט של המותג "איזילו" בכתובת: easylaw.io (להלן: "האתר") לרבות גלישה באתר, קריאת כל תוכן הכלול באתר, רכישת קורסים ו/או תכנים נוספים, ושימוש בשירותי האתר ובמידע המצוי בו מעיד על הסכמתך המלאה לתנאים המפורטים להלן. במידה כי אינך מסכים לכל התקנון או לחלק ממנו, הינך מתבקש להימנע משימוש באתר ולא לבצע כל פעולה באמצעותו.
 2. ממדיניות הפרטיות של החברה, כמפורטת להלן, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
 3. הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את תנאי השימוש ואת תקנון החברה וכי הנך מסכים לתנאי השימוש ולתקנון, וכי הנך מתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך לפי התנאים ו/או הנובעת מתנאים אלה. תנאים אלו מהווים הסכם בינך ובין החברה.
 4. החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את הפרסומים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, את התקנון או כל חלק ממנו או להוסיף תנאים חדשים וזאת מבלי שיהיה חייב להודיע לך או לכל משתמש אחר באתר על שינוי כאמור באופן פרטני, למעט במקרים המחויבים בדין. תוקף השינוי יהיה החל ממועד פרסומו ואילך.
 5. הינך מתחייב לעיין בתקנון ולהתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתקנון, ככל שחלו שינויים כאמור ט.ל.ח.
 6. תנאי שימוש אלה וכן תקנון האתר יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון זה תיהיה נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית במחוז מרכז.
 7. הגבלת גיל - הרכישה באתר מתבצעת בכרטיס אשראי בלבד ולפיכך מותרת רק לגילאי 18 ומעלה. 
 8. יובהר, למען הסר ספק, החברה הינה חברה פרטית ואין בינה לבין מוסדות הלימוד ו/או המרצים באקדמיה כל קשר, למעט שיתופי פעולה רשמיים אשר יפורסמו ככאלה באופן מפורש באתר, לרבות שיתופי פעולה עם אגודות ומועצות סטודנטים.

הסכמתך לתנאי התקנון

 1. השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים הזמינים דרכו או מוצעים על-ידו מעיד על הסכמתך להוראות תנאי שימוש ותקנון האתר לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה. לצפייה בתקנון לחץ כאן.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאים אלה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתר לאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
 3. התנאים המפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/או באמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג', צפייה ו/או גישה לתכנים הכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר ו/או לאפליקציה, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חלים על השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.
 4. החברה תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד כל משתמש אשר יפר את תנאי השימוש שלהלן.

רישום לאתר

 1. זכות השימוש באתר הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
 2. בעת רישום לאתר הינך זכאי להשתמש בו בשני מכשירים בלבד - טלפון נייד ומחשב השייכים לו.
 3. לשם שימוש באתר, ייתכן כי תצטרך ליצור חשבון משתמש, לרבות שם משתמש וסיסמה וכן להזין פרטים מסוימים כגון: שם, מוסד לימודים, שנת לימודים ועוד.
 4. החברה רשאית על דעת עצמה ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את הרשמתך לאתר וזאת במידה כי שיתפתי את המשתמש שיצרת עם אנשים נוספים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
 5. החברה נוקטת באמצעי הזהירות המוקבלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע של המשתמשים באתר. כל העברה ושמירה של פרטים סודיים, לרבות תשלומים בכרטיס אשראי נעשית באופן מוצפן ולפי התקן במדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים מסוימים שאינם בשליטת החברה, החברה לא תיהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, בהינתן כי מידע זה יזלוג אל מחוץ לאתר שלא כדין.
 6. ברישומך לאתר ו/או השארת פרטיך האישיים באתר, לרבות כתובת המייל שלך, הנך מסכים לקבל מהאתר ו/או מחהברה/או צדדים שלישיים הקשורים עם החברה, הצעות והטבות ייחודיות, לרבות דברי פרסומת באמצעות הדוא”ל ו/או הטלפון ו/או אפליקציית ווטסאפ ו/או מסרונים קצרים (הודעות sms) ו/או רשתות חברתיות למיניהן. במידה כי אינך מעוניין לקבל הצעות ו/או פניות כאמור עליך להודיע בכתב לחברה ופרטיך יוסרו מרשימת התפוצה בתוך 72 שעות ממשלוח הודעת הסירוב כאמור.

תפעול האתר

 1. החברה עושה מירב המאמצים על מנת לוודא כי האתר אכן פועל באופן תקין ורצוף, עם זאת החברה אינה יכולה לערוב לכך שהאתר יפעל ללא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה.
 2. החברה רשאית בכל עת וללא התראה מוקדמת לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו, לשנות ו/או להפסיק את האפשרות לגלוש בו, להפוך חלקים מהאתר לנגישים למנויים בלבד.
 3. החברה לא תהיה אחראית ולא תחויב בגין כל נזק לרבות בגין עוגמת נפש, אשר ייגרמו לך כתוצאה מאי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר, לרבות כל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר.

שימוש באתר

 1. האתר הינו קניינו הפרטי של החברה. כל פעילות באתר מחויבת להתבצע בהתאם לתנאי שימוש אלה.
 2. הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד, ולא שימוש מסחרי.
 3. הנך מתחייב שלא להריץ יישומי תוכנה או חומרה במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות את תוכן האתר.
 4. הנך מתחייב לא לעשות באתר כל שימוש לרעה, וכן לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד.
 5. הנך מתחייב לשמור על שפה נאותה בפורומים המצויים באתר.
 6. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במידה ותפר את התחייבויותיך המפורטות בתנאי שימוש אלה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את המשתמש שלך באתר ואף לנקוט בהליכים משפטיים.

תשלום עבור השירותים

 1. פרטי התשלום בגין כל שירות ודרך החיוב יפורסמו באזורים הרלבנטיים בשירות. החברה רשאית, מעת לעת, לעדכן את התעריפים ואת דרכי ותנאי התשלום וכן להוסיף, לשנות או להפסיק מבצעים המוצעים למשתמשי השירות. הודעה על העדכון תתפרסם באזור הרלבנטי ותיכנס לתוקפה זמן סביר לאחר פרסומה, בהתאם למהות העדכון.
 2. התשלום באמצעות כרטיס אשראי עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.
 3. החברה רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו בשירות, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי או אמצעי תשלום הזמינים בשירות. בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.
 4. תשלום בגין השירותים והתכנים יתבצע בהתאם לאמור בתקנון האתר.
 5. אם יתברר שאמצעי התשלום שברשותך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה – החברה תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה. אם השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום שלך אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או האחראי על אמצעי התשלום שהזנת, יחויב חשבונך בעלות השירות הרלבנטי ותישלח אלייך הודעת דוא”ל המאשרת את ביצוע העסקה.

קניין רוחני

 1. האתר מכיל חומק המוגן על-פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קינייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים.
 2. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם, סימני המסחר, עיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד.
 3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים המפורטים לעיל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

שיפוי

 1. הנך מתחייב לשפות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים. בנוסף, תשפה את החברה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום בשירות, או באמצעות השירות, כתוצאה מקישורים שביצעת, או כל שימוש אחר שעשית בשירות.

שונות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או לשירותים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכמה לקיצור לתקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 2. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב יפו.
 3. החברה רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

מדיניות פרטיות

 1. החברה תכבד את פרטיותך בעת השימוש בשירות. כחלק מההרשמה לשירותים תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך כתובת הדואר האלקטרוני שלך, העדפותיך האישיות בתחומים שונים ועוד. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם ולהשתמש בשירותי המיזם. יתכן שבאחדים מהשירותים באתר תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
 2. במידה שתאושר הרשמתך הנתונים שתמסור בעת ההרשמה או לאחר מכן יישמרו במאגר המידע של החברה ותעשה בו שימוש בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המיועדים לנרשמים בלבד.
 3. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך במידה ויהיו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגר המידע שברשותה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
 1. באתר נעשה שימוש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או הגלישה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
 2. המיזם רשאי לחשוף אותך למידע שיווקי ופרסומי בדפים שונים לרבות האתר – בין מידע שהוא עצמו יפרסם ובין מידע שיקבל לצורך חשיפה מידי מפרסמים אחרים. המיזם אף עשוי להתיר לחברות ו/או לבעלי מקצוע אחדים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הגלישה ו/או הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך בגלישתך באתרים שונים לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של האתר ולאתר אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.
 3. השיחות המתבצעות למספר הטלפון של החברה כפי שמופיע באתר זה עשויות להיות מוקלטות על-ידי החברה ו/או מי מטעמה לצורכי פיקוח, בקרה ושיפור השירות. המשתמש באתר ו/או בשירות נותן בזאת את הסכמתו להקלטות כאמור ככל שהוא משתמש בשירות הטלפוני המצוי באתר.